โครงการพัฒนานักศึกษา กิจกรรมพัฒนาภาวะความเป็นผู้นำยุค4.0 ในศตวรรษที่21

4 สิงหาคม 2562 (ผู้ดูแลระบบ) กิจกรรมพัฒนานักศึกษา

เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2562 หลักสูตรภาษาจีนได้กำหนดจัดโครงการพัฒนานักศึกษา กิจกรรมพัฒนาภาวะความเป็นผู้นำยุค 4.0 ในศตวรรษที่ 21 ณ ห้องประชุมกานเฉ่า ชั้น 2 อาคารสังคมศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ซึงเป็นการอบรมปฏิบัติการในหัวข้อ “ สร้างสรรค์ สร้างสุข สนุกสนาน” วิทยากรโดยคุณปรารถนา ประเสริฐดำ(ครูนุ่น) คุณรัฐนัย ถนอมจิต(ครูเอก)และคุณมะอูเซ็ง ปูมูลูกือจิ(แบเซ็ง) จากการเข้าร่วมกิจกรรมนักศึกษามีความรู้ หลักการภาวะผู้นำ มีความกล้าคิด กล้าแสดงออก กล้าตัดสินใจ เรียนรู้การทำงานเป็นทีม สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง หลักสูตรและประเทศชาติได้
#ขอขอบคุณท่านวิทยากรที่ได้มอบความรู้ ความสนุกสนานและข้อคิดดีๆจากกิจกรรมต่างๆ
#ขอขอบคุณนักศึกษาที่ให้ความร่วมมือตลอดการทำกิจกรรม ซึ่งเต็มไปด้วยความสุข สนุกสนาน ความประทับใจ