สัมนาระหว่างฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ปีการศึกษา2562

31 มกราคม 2563 (ผู้ดูแลระบบ) กิจกรรมหลักสูตรภาษาจีน

           วันที่ 31 มกราคม 2563 เวลา 08.00-13.00 น. ณ อาคาร20 ห้อง 807 หลักสูตรภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาได้จัดสัมนาระหว่างฝึกประสบการณ์วิชาชีพ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ซึ่งได้ออกฝึกประสบการณ์ ณ สถานประกอบการ โรงแรม บริษัททัวร์ตั้งแต่ วันที 9 ธ.ค.2562 เป็นระยะเวลากว่าหนึ่งเดือน ในการนี้เพื่อติดตามการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เเลกเปลี่ยนเรียนรู้ ปัญหาและอุปสรรคจากการฝึกงาน วิธีการแก้ไขปัญหานั้น นำเสนอโครงการเพื่อพัฒนาแหล่งฝึกงาน ซึ่งมีนักศึกษาชั้นปีที่ 3 เข้าร่วมฟังการสัมนา เพื่อเป็นแนวทางในการฝึกงานของตนเองในอนาคตต่อไป 
          จากการฝึกงานเป็นระยะเวลา 1 เดือน นักศึกษามีพัฒนาการที่ดีขึ้น สามารถกล้าคิด กล้าสื่อสารภาษาจีนและภาษาต่างประเทศอื่นๆกับผู้มาใช้บริการ มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนร่วมงาน มีวินัยตรงเวลา ขยันอดทน ขอให้รักษาความดีนี้ไว้
#อาจารย์ทุกท่านภูมิใจที่เห็นทุกคนพัฒนาทักษะทางด้านภาษาจีนและเติบโตมากขึ้น
#ขอให้ทุกคนดูแลรักษาสุขภาพดูแลซึ่งกันและกัน
#มีปัญหาติดต่อกลับมาได้ตลอดเวลานะคะ
祝你们实习顺利、事事有成。