อาจารย์หลักสูตรภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เข้าร่วมการนำเสนอบทความวิจัยในการประชุมวิชาการและวิจัยทางวิชาการระดับชาติและนานาชาติครั้งที่ 6 (RUNIRAC 2020) วันที่ 17 สิงหาคม 2563

18 สิงหาคม 2563 (ผู้ดูแลระบบ) กิจกรรมหลักสูตรภาษาจีน

วันที่ 17 สิงหาคม 2563 อาจารย์หลักสูตรภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้แก่ อ.ดร.ภากร นพฤทธิ์ อ.วรนาถ แซ่เซ่น อ.วรทา รุ่งบานจิตและอ.วราลี รุ่งบานจิต  เข้าร่วมการนำเสนอบทความวิจัยในการประชุมวิชาการและวิจัยทางวิชาการระดับชาติและนานาชาติครั้งที่ 6 (RUNIRAC 2020) ซึ่งได้ผ่านลุล่วงไปได้ด้วยดี จะนำข้อเสนอแนะจากท่านผู้ทรงและกรรมการทุกท่านไปพัฒนาผลงานวิชาการให้ดีขึ้นไป ขอบคุณผู้มีส่วนร่วมที่ทำให้การนำเสนอชิ้นนี้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี