โครงการพัฒนานักศึกษาโดยใช้ชั้นปีเป็นฐาน : กิจกรรมพัฒนาทักษะภาษาจีนเพื่อการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

20 สิงหาคม 2563 (ผู้ดูแลระบบ) กิจกรรมหลักสูตรภาษาจีน

วันพุธ ที่ 19 สิงหาคม 2563 เวลา 13:00 - 16:00 น. ณ ห้อง 25-302 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา หลักสูตรภาษาจีนได้จัดโครงการพัฒนานักศึกษาโดยใช้ชั้นปีเป็นฐานสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4  กิจกรรมพัฒนาทักษะภาษาจีนเพื่อการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจ วิทยากรโดดย อ.ชินวัจน์ งามวรรณากร (ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและ พัฒนาท้องถิ่น) มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ในหัวข้อ การสร้างสรรค์ infographic เพื่อการนำเสนอภาษาจีนอย่างมืออาชีพ นักศึกษาได้รับความรู้ในเรื่องของการสืบค้นข้อมูล หาภาพ การจับคู่สี เพื่อให้การผลิตสื่อออกมามีคุณภาพและเกิดความน่าสนใจมากยิ่งขึ้น