พัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์โดยใช้ชั้นปีเป็นฐานปี 3:การพูดภาษาจีนในอาชีพ

24 สิงหาคม 2563 (ผู้ดูแลระบบ) กิจกรรมหลักสูตรภาษาจีน

วันที่ 23 สิงหาคม 2563 หลักสูตรภาษาจีนคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้จัดโครงการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์โดยใช้ชั้นปีเป็นฐาน เรื่องการพูดภาษาจีนในอาชีพ ชั้นปี 3 โดยท่านวิทยากร อาจารย์ Fan Mingxing อาจารย์จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี นักศึกษาได้รับทั้งความรู้และแนวทางในการพูดเพื่ออาชีพ ความสนุกสนาน และหวังเป็นอย่างิย่งว่านักศึกษาจะนำความรู้ที่ได้อบรมไปพัฒนาต่อยอดต่อไป