กิจกรรมพัฒนาทักษะภาษาจีนเพื่อการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในศตวรรษที่21

13 กันยายน 2563 (ผู้ดูแลระบบ) กิจกรรมหลักสูตรภาษาจีน

วันที่ 26 สิงหาคม 2563 ณ อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ ห้อว25-606 หลักสูตรภาษาจีนคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้จัดโครงการพัฒนาคนักศึกษา กิจกรรมพัฒนาทักษะภาษาจีนเพื่อการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในศตวรรษที่ 21 นักศึกษาได้ฝึกทักษะการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการพิมพ์เอกสารภาษาจีน เครื่องหมายวรรคตอนในภาษาจีน (标点符号) การย่อหน้า (段落) การจัดรูปแบบการพิมพ์ข้อความแบบจีน และทบทวนสัทอักษรจีน นักศึกษาได้รับทั้งความรู้และได้ลงมือปฏิบัติจริง และสามารถนำความรู้ที่ได้จากการอบรมไปใข้งานด้านภาษาจีนได้ต่อไปในระดับที่สูงขึ้น