อบรมการจัดสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน HSK ปี2563

12 ตุลาคม 2563 (ผู้ดูแลระบบ) กิจกรรมหลักสูตรภาษาจีน

             เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2563 คณาจารย์หลักสูตรภาษาจีน เข้าร่วมอบรมการจัดสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน HSK ปี 2563 ณ สถาบันขงจื้อเทศบาลเมืองเบตง วิทยากรโดยอาจารย์ 张立岩 ซึ่งเป็นการอบรมเนื้อหาเกี่ยวการการจัดห้องสอบ การกรอกเอกสารข้อมูลผู้เข้าสอบ คุณสมบัติของผู้คุมสอบ และข้อห้ามต่างๆสำหรับผู้เข้าสอบ และร่วมกันตรวจเอกสารหลักฐาน ชื่อ-สกุลของผู้เข้าสอบ และนำข้อสอบมายังศูนย์สอบมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ทางหลักสูตรจะดำเนินการจัดสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีนของนักศึกษาในวันที่ 17 ตุลาคม 2563ในลำดับต่อไป
             นอกจากนี้คณาจารย์หลักสูตรภาษาจีน ได้พูดคุยปรึกษาหารือกับผู้อำนวยการสถาบันขงจื้อเทศบาลเมืองเบตง รองศาสตราจารย์陈文 ด้านการพัฒนาความร่วมมือในการเรียนการสอนภาษาจีนและกิจกรรมต่างๆในปี2563และปี2564ที่กำลังจะเกิดขึ้น เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา สาขาวิชาภาษาจีน ซึ่งบรรยากาศเต็มไปด้วยอบอุ่นแห่งกัลยาณมิตร