การสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน HSK ปี 2563

18 ตุลาคม 2563 (ผู้ดูแลระบบ) กิจกรรมหลักสูตรภาษาจีน
วันที่ 17 ตุลาคม 2563 หลักสูตรภาษาจีน มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาร่วมมือกับสถาบันขงจื๊อเทศบาลเมืองเบตง จัดการสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน HSK ประจำปี 2563
ณ ศูนย์สอบมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ซึ่งมีนักศึกษาเข้าร่วมการสอบจำนวน 73 คน ทั้งหมด 3 ระดับ คือ
HSK ระดับ 2 จำนวน 18 คน
HSK ระดับ 3 จำนวน 30 คน
HSK ระดับ 4 จำนวน 25 คน
แบ่งการสอบออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ การฟัง การอ่านและการเขียน
จุดประสงค์ของการสอบเพื่อ
1. เป็นการวัดระดับความสามารถทางภาษาจีนกลางของนักศึกษา
2. เป็นข้อมูลให้นักศึกษาไปพัฒนาการเรียนของตนเองให้ดียิ่งขึ้น
3. สามารถนำประกาศนียบัตรผลสอบไปเป็นเอกสารประกอบการสมัครเรียนต่อ การฝึกงานและการทำงานทางด้านภาษาจีนได้ทั่วโลก