อาจารย์ ดร.ภากร นพฤทธิ์

23 สิงหาคม 2560 (ผู้ดูแลระบบ) เว็บไซด์อาจารย์ประจำสาขา

อ.ดร.ภากร นพฤทธิ์ (陆广民)

ประวัติการศึกษา

 • ปี 2555-2559 Litt.D. ( Literary and Art Theory ) Sichuan University of China, ประเทศจีน 
 • ปี 2551-2554 M.A. ( Literature & Arts ) ChongQing University of China, ประเทศจีน 
 • ปี 2547-25511 ศศ.บ. (ภาษาจีน) เกียรตินิยมอันดับ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ประสบการณ์การทำงาน

         1 ก.ย. 2554 – ปัจจุบัน   อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ผลงานวิชาการ

 • เอกสารประกอบการสอนรายวิชาภาษาจีนประยุกต์
 • หัวหน้าโครงการวิจัยเรื่อง “การศึกษาลักษณะการเรียนรู้และกลวิธีการเรียนรู้ภาษาจีนของนักศึกษาเอกภาษาจีนมหาวิยาลัยราชภัฏยะลา”
 • บทความทางวิชาการเรื่องอ“การศึกษาปัญหาการเขียนภาษาจีนของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีนมหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา”
 • ผู้ร่วมวิจัยเรื่อง “ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการเรียนวิชาภาษาจีนของนักศึกษามหาวิทยาลัย    ราชภัฏยะลา”
 • ผู้ร่วมวิจัยเรื่อง “การศึกษาสภาพและปัญหาการเรียนการสอนภาษาจีนของโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดยะลา”

รายวิชาที่สอน

 • การเขียนภาษาจีน 1
 • การเขียนภาษาจีน 2
 • การแปลภาษาจีน
 • หลักภาษาจีน
 • ภาษาจีนสำหรับนักสารสนเทศ
 • ภาษาจีนประยุกต์
 • ภาษาจีนระดับสูง 1
 • ภาษาจีนระดับสูง 2
 • ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร

ประสบการณ์ด้านงานบริการวิชาการ

 • วิทยากรโครงการบริการวิชาการ “ ค่ายภาษาและศิลปวัฒนธรรมจีนเพื่อเยาวชนในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ” ระหว่างวันที่ 25 - 26 มีนาคม 2560 ณ ห้อง 24-608 อาคารสังคมศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
 • วิทยากรโครงการบริการวิชาการ “ โรงเรียนต้นแบบ 5 ภาษา กิจกรรมมัคคุเทศก์น้อย 5 ภาษา ” ระหว่างวันที่ 1 – 3 มิถุนายน 2559 ณ ห้องประชุมบราแง ชั้น 3                  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
 • วิทยากรกิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ต้นแบบภายในมหาวิทยาลัยสำหรับครูและนักเรียนในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ภายใต้โครงการสถาบันพัฒนาครูชายแดนภาคใต้ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

เข้าร่วมการอบรม การประชุม

 • 9 ก.ย. 2559 เข้าร่วมอบรมการผลิตสื่อและนวัตกรรมการเรียนการสอน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
 • 5 - 6 ก.ย. 2559 เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการนำเสนอผลงานวิชาการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ จัดการความรู้ สรุปบทเรียนและเผยแพร่ผลงาน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
 • 23 - 24 ก.ค. 2559 เข้าร่วมอบรมภาษาและวัฒนธรรมจีนสำหรับครูผู้สอนภาษาจีน 3 จังหวัดชายแดนใต้ ณ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ศูนย์เครือข่ายส่งเสริมการสอนภาษาจีน

รางวัลที่เคยได้รับ

 • การนำเสนอผลงานวิจัยภาคโปสเตอร์ ดีเด่น กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เรื่อง “การศึกษาปัญหาการเขียนภาษาจีนของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีน มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา” เนื่องในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๑