อาจารย์วรากร แซ่พุ่น

23 สิงหาคม 2560 (ผู้ดูแลระบบ) เว็บไซด์อาจารย์ประจำสาขา

อาจารย์วรากร แซ่พุ่น

ตำแหน่ง  รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและสารสนเทศ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ประวัติการศึกษา

 • ปี 2551-2554 ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวรรณศิลป์ M.A. ( Literature and Arts ) ChongQing University of China, ประเทศจีน 
 • ปี 2547-2551 ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน เกียรตินิยมอันดับ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ประสบการณ์การทำงาน

 • 1 ก.ย. 2554 – ปัจจุบัน           อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ผลงานวิชาการ

 • เอกสารประกอบการสอนรายวิชาภูมิหลังทางสังคมและวัฒนธรรมของชาวจีน
 • หัวหน้าโครงการวิจัยเรื่อง “การศึกษาสภาพและปัญหาการเรียนการสอนภาษาจีนของโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดยะลา”
 • หัวหน้าโครงการวิจัยเรื่อง “การสร้างบทเรียนบนเครือข่ายแอปพลิเคชั่น เรื่อง ทักษะการเรียนรู้ภาษาจีนสำหรับนักศึกษาในอุดมศึกษาใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้”
 • ตีพิมพ์บทความในวารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 12 (ฉบับพิเศษ) เดือนกุมภาพันธ์ 2560 เรื่อง การศึกษาสภาพและปัญหาการเรียนการสอนภาษาจีนของโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดยะลา
 • ผู้ร่วมวิจัยเรื่อง “การศึกษาลักษณะการเรียนรู้และกลวิธีการเรียนรู้ภาษาจีนของนักศึกษาเอกภาษาจีนมหาวิยาลัยราชภัฏยะลา”
 • ผู้ร่วมวิจัยเรื่อง “ภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยวของอำเภอเบตง จังหวัดยะลาในสายตาของนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียเชื้อสายจีน”
 • ผู้ร่วมวิจัยเรื่อง “ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการเรียนวิชาภาษาจีนของนักศึกษามหาวิทยาลัย    ราชภัฏยะลา”

รางวัลที่เคยได้รับ

 • ได้รับรางวัลผลงานวิจัยดีมากแบบบรรยาย กลุ่มการพัฒนาครูของครูด้วยโจทย์วิจัยท้องถิ่น เรื่อง “การสร้างบทเรียนบนเครือข่ายแอปพลิเคชั่น เรื่อง ทักษะการเรียนรู้ภาษาจีนสำหรับนักศึกษาในอุดมศึกษาใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้”ในการประชุมใหญ่โครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา ครั้งที่ 5 ( HERP CONGRESS v ) ระหว่างวันที่ 2-4 มีนาคม พ.ศ. 2560

ตำแหน่งหน้าที่อื่น ๆ

 • ผู้ฝึกสอนนักกีฬาบาสเกตบอลหญิงมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

​รายวิชาที่สอน

 

ที่

รายวิชา

ระดับ-ภาคเรียนที่สอน

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

ป.ตรี

ป.บัณฑิต

ป.โท

1

2107217

ภาษาจีนเพื่อการท่องเที่ยว

 

 

2

2107430

การฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาจีน 

 

 

3

4100207

เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต

 

 

4

2107101

ภาษาจีนระดับต้น 1 (หลักสูตรเก่า)

 

 

5

2107102

ภาษาจีนระดับต้น 2 (หลักสูตรเก่า)

 

 

6

2107429

การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาจีน

 

 

7

2107215

การอ่านหนังสือพิมพ์จีน 1

 

 

8

2100110

ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร

 

 

9

2107103

ภาษาจีนระดับกลาง 1

 

 

10

2107209

ภูมิหลังทางสังคมและวัฒนธรรมของชาวจีน

 

 

11

2107104

ภาษาจีนระดับกลาง 2

 

 

12

2107212

การเขียนภาษาจีน 2

 

 

13

2107320

ภาษาจีนธุรกิจ 1

 

 

14

2107214

ภาษาจีนระดับสูง 1

 

 

15

2107315

ภาษาจีนระดับสูง 2

 

 

16

2110101

ภาษาจีนระดับต้น 1 (หลักสูตรใหม่)

 

 

17

2110109

ภูมิหลังทางสังคมของชาวจีน (หลักสูตรใหม่)

 

 

18

2110105

ภาษาจีนระดับต้น 2 (หลักสูตรใหม่)