หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา

ทำเนียบประธานสาขา

1.อาจารย์วิสุทธิ์  ธำรงวิศวะ

2.อาจารย์เวคิน  วุฒิวงศ์

3.อาจารย์ซุลฟีกอร์  มาโซ

4.อาจารย์ศรีประไพ  อุดมละมุล

5.อาจารย์ซุลฟีกอร์  มาโซ

6.ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพัตรา รุ่งรัตน์