หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา

ทำเนียบประธานสาขา

1.อาจารย์เวคิน  วุฒิวงศ์

2.ซุลฟีกอร์  มาโซ