หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา

บุคลากร

ชื่อ :
นายเวคิน วุฒิวงศ์
ตำแหน่ง :
อาจารย์ประจำหลักสูตร
ความเชี่ยวชาญ :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :
ต่อ
ชื่อ :
นายซูลฟีกอร์ มาโซ
ตำแหน่ง :
ประธานหลักสูตรการพัฒนาชุมชน
ความเชี่ยวชาญ :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :
089-299-4818 ต่อ
ชื่อ :
นางสุพัตรา รุ่งรัตน์
ตำแหน่ง :
อาจารย์ประจำหลักสูตร
ความเชี่ยวชาญ :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :
ต่อ
ชื่อ :
นายอภิชิต อนุบุตร
ตำแหน่ง :
อาจารย์หลักสูตรวิชาการพัฒนาชุมชน
ความเชี่ยวชาญ :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :
ต่อ
ชื่อ :
นายมะสับรี ยามา
ตำแหน่ง :
อาจารย์หลักสูตรวิชาการพัฒนาชุมชน
ความเชี่ยวชาญ :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :
089-294-6021 ต่อ
ชื่อ :
นางสาวกมลวรรณ เค้าไพบูลย์
ตำแหน่ง :
อาจารย์หลักสูตรวิชาการพัฒนาชุมชน
ความเชี่ยวชาญ :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :
0993077024 ต่อ
ชื่อ :
นายดร.ยุทนา กาเด็ม
ตำแหน่ง :
อาจารย์ประจำหลักสูตร
ความเชี่ยวชาญ :

สาขาที่เชี่ยวชาญ Human and Community Rersource Development Human and Social Develpment Participatory Community Delelopment Student Delelopment/Student Activities  ประสบการณ์การทำงาน -อาจารย์ประจำสาขาสังคมศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ -นักวิชาการอุดมศึกษา กลุ่มงานสนับสนุนวิชาการและกิจการนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ -นักวิชาการและวิทยากรพื้นที่ภาคใต้ โครงการนักสื่อสารสร้างสรรค์ไอเดียสุขภาวะ (ไอดอลคิดดี สื่อดีมีไอเดีย) เปลี่ยนสังคม ด้วยพลังสื่อคนรุ่นใหม่ (Creative Communication For Health) แผนงานสื่อ ศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) นักวิชาการและวิทยากรพื้นที่ภาคใต้ โครงการนักสื่อสารสร้างสรรค์สร้างสุขภาวะชุมชน (Young Guide) พลเมืองตื่นรู้ๆเท่าทันสื่อสร้างเจ้าบ้านที่ดี แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)  ประวัติการเป็นวิทยากร -เตรียมความพร้อมก่อนก้าวสู่โลกแห่งการทำงานอย่างมืออาชีพ หัวข้อ "เขียนเรซูเมอย่างไรให้ได้งาน" Road to University เตรียมความพร้อมสู่เส้นทางมหาวิทยาลัย (porfolio interview self-introduction) สหกิจศึกษาและฝึกงานอย่างไรให้ประสบความสำเร็จ-การพัฒนาบุคลิกภาพและการพัฒนาทักษะด้านการคิด-เทคนิคการพูดในที่สาธารณและการพูดสุนทรพจน์-การเขียนโครงการและการพัฒนาโครงการ 

อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :
089-7265365 ต่อ