หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา

บุคลากร

ชื่อ :
นายเวคิน วุฒิวงศ์
ตำแหน่ง :
อาจารย์ประจำหลักสูตร
ความเชี่ยวชาญ :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :
ต่อ
ชื่อ :
นายซูลฟีกอร์ มาโซ
ตำแหน่ง :
ประธานหลักสูตรการพัฒนาชุมชน
ความเชี่ยวชาญ :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :
089-299-4818 ต่อ
ชื่อ :
นางสุพัตรา รุ่งรัตน์
ตำแหน่ง :
อาจารย์ประจำหลักสูตร
ความเชี่ยวชาญ :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :
ต่อ
ชื่อ :
นายอานนท์ มุสิกวัณณ์
ตำแหน่ง :
อาจารย์หลักสูตรวิชาการพัฒนาชุมชน
ความเชี่ยวชาญ :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :
ต่อ
ชื่อ :
นายอภิชิต อนุบุตร
ตำแหน่ง :
อาจารย์หลักสูตรวิชาการพัฒนาชุมชน
ความเชี่ยวชาญ :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :
ต่อ
ชื่อ :
นายมะสับรี ยามา
ตำแหน่ง :
อาจารย์หลักสูตรวิชาการพัฒนาชุมชน
ความเชี่ยวชาญ :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :
089-294-6021 ต่อ
ชื่อ :
นางสาวกมลวรรณ เค้าไพบูลย์
ตำแหน่ง :
อาจารย์หลักสูตรวิชาการพัฒนาชุมชน
ความเชี่ยวชาญ :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :
0993077024 ต่อ
ชื่อ :
นางศรีประไพ อุดมละมุล
ตำแหน่ง :
อาจารย์หลักสูตรวิชาการพัฒนาชุมชน
ความเชี่ยวชาญ :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :
0815553717 ต่อ
ชื่อ :
นายแวมามุ แวหะมะ
ตำแหน่ง :
อาจารย์หลักสูตรวิชาการพัฒนาชุมชน
ความเชี่ยวชาญ :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :
0817981402 ต่อ -
ชื่อ :
นางสาวนินุสรา มินทราศักดิ์
ตำแหน่ง :
อาจารย์หลักสูตรวิชาการพัฒนาชุมชน
ความเชี่ยวชาญ :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :
- ต่อ -