หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา

บุคลากร

ชื่อ :
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุพัตรา รุ่งรัตน์
ตำแหน่ง :
ประธานหลักสูตรการพัฒนาชุมชน
ความเชี่ยวชาญ :

-ความเชี่ยวชาญทางด้านสังคมวิทยา

-ยุทธศาสตร์การพัฒนา

-การพัฒนาในสังคมพหุวัฒนธรรม

-การเปลี่ยนแปลงทางสังคม

-การบริหารงานพัฒนาชุมชน

-แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

อีเมล์ :
supattra.i@yru.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ :
0864907636-073-299699 ต่อ 54701
ชื่อ :
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ โยธาทิพย์
ตำแหน่ง :
กรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ความเชี่ยวชาญ :

-การบริหารองค์กรทางการศึกษาในบริบทชายแดนภาคใต้

-การบริหารหน่วยงานภาครัฐในบริบทชายแดนภาคใต้

-การจัดทำแผนการพัฒนาพื้นที่และชุมชนเข็มแข็ง

-การจัดทำแผนแม่บทชุมชนเพื่อพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

อีเมล์ :
sombat.y@yru.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ :
073299699 ต่อ 54701
ชื่อ :
อาจารย์ซูลฟีกอร์ มาโซ
ตำแหน่ง :
ประธานหลักสูตรการพัฒนาชุมชน
ความเชี่ยวชาญ :

-การวิจัยแบบมีส่วนร่วม

-การจัดการข้อมูลชุมชนเพื่อการพัฒนา

-การออกแบบเครื่องมือในการศึกษาชุมชน

-การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างมีส่วนร่วม

-การจัดทำหลักสูตรการเรียนการสอน

-การวิเคราะห์การสังเคราะห์และการประมวลผลข้อมูล

อีเมล์ :
sulfikor.m@yru.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ :
089-299-4818-073-299699 ต่อ 54701
ชื่อ :
อาจารย์อภิชิต อนุบุตร
ตำแหน่ง :
อาจารย์ผู้สอน
ความเชี่ยวชาญ :

-ด้านการจัดการพัฒนาชุมชนชนบทและชุมชนเมือง

-ด้านทฤษฎีและหลักการในการพัฒนา

-ด้านภาวะผู้นำในการพัฒนา

-ด้านจริยธรรมในงานพัฒนาชุมชน

อีเมล์ :
apichit.a@yru.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ :
0816988650-073299699 ต่อ 54701
ชื่อ :
อาจารย์มะสับรี ยามา
ตำแหน่ง :
อาจารย์ผู้สอน
ความเชี่ยวชาญ :

-ด้านสังคมวิทยา

-ด้านอาสาสมัครกับพัฒนาสังคม(อาเซียน)

-การพัฒนาที่ยั่งยืน

-ด้านการพัฒนาชุมชนบทและชุมชนเมือง

-ด้านธรรมาภิบาล

-ด้านเศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเองและการประกอบวิสาหกิจชุมชน

-ด้านจริยธรรมในงานพัฒนาชุมชน

อีเมล์ :
masabree.y@yru.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ :
0630950792-073-299699 ต่อ 54701
ชื่อ :
อาจารย์กมลวรรณ ชนะกูล
ตำแหน่ง :
อาจารย์ผู้สอน
ความเชี่ยวชาญ :

-ทางด้านการสร้างเครือข่ายแบบมีส่วนร่วม

-การจัดนันทนาการภายในชุมชน

-การบริหารจัดการชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

อีเมล์ :
kamonwan.k@yru.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ :
0993077024-073-299699 ต่อ 54701
ชื่อ :
อาจารย์ ดร.ยุทธนา กาเด็ม
ตำแหน่ง :
กรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ความเชี่ยวชาญ :

-การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน

-การพัฒนามนุษย์และสังคม

-การสื่อสารเพื่อพัฒนาสังคมท้องถิ่น

-การสื่อสารและพัฒนาภาพลักษณ์องค์กร

-การพัฒนานักศึกษาในบริบทพหุวัฒนธรรม

-การวิจัยเชิงพื้นที่การจัดการความรู้เพื่อพัฒนาท้องถิ่น

-การวิจัยเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สังคมและชุมชน

อีเมล์ :
kadem.lecturer@gmail.com
เบอร์โทรศัพท์ :
089-7265365-073-299699 ต่อ 54701
ชื่อ :
อาจารย์เวคิน วุฒิวงศ์
ตำแหน่ง :
กรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ความเชี่ยวชาญ :

-การประยุกต์ใช้หลักการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม่ในชุมชน

-การจัดทำภูมิปัญญาท้องถิ่นและประวัติศาสตร์ชุมชน

-การออกแบบผลิตภัณฑ์ชุมชนประเภทสมุนไพร

-การทำน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นและผลิตภัณฑ์ชุมชนจากสมุนไพร

-การจัดทำโมเดลในรูปแบบของโครงการในชุมชน

-นักปฏิบัติการภาคสนามในชุมชน

อีเมล์ :
vakin.W@yru.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ :
0897334799-073-299699 ต่อ 54701
ชื่อ :
อาจารย์ ดร.ตายูดิน อุสมาน
ตำแหน่ง :
อาจารย์ผู้สอน
ความเชี่ยวชาญ :

-ด้านสันติภาพ

-ด้านการจัดการความขัดแย้ง

-ด้านการเมืองภาคพลเมือง

-ด้านภาคประชาสังคมชายแดนใต้

-ด้านการสร้างเครือข่าย

ด้านความขัดแย้งในสามจังหวัดชายแดนใต้

-ด้านการเมืองในสามจังหวัดชายแดนใต้

-ด้านการศึกษาในสามจังหวัดภาคใต้

-covic education

-ด้านอาเซียน

อีเมล์ :
tayudin.o@yru.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ :
0952571464-073-299699 ต่อ 54701
ชื่อ :
นางสาวนูรีดา มะแซ
ตำแหน่ง :
เจ้าหน้าที่หลักสูตรการพัฒนาชุมชน
ความเชี่ยวชาญ :

-ด้านโปรแกรม word pawer point 

-ด้านงานสารบรรณ

-ด้านงานธุรการ

-ด้านการจัดการโครงการและการจัดเวทีประชาคม

อีเมล์ :
Nureeda.mas@yru.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ :
0813591581-073-299699 ต่อ 54701