หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา

ประวัติความเป็นมา

หลักสูตรการพัฒนาชุมชน

สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร:

     - เป็นหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554

     - เปิดสอนในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2555 เป็นต้นไป

     - คณะกรรมการประจําคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เห็นสมควรให้เสนอหลักสตรูต่อมหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2554

     - สภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เห็นชอบหลักสูตรในคราวประชุมครั้งที่ 4/2554 เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2554

     - สภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา อนุมัติหลักสูตรในคราวประชุมครั้งที่7/2554 เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2554