หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา

ประวัติความเป็นมา

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 หลักสูตร ปริญญาตรีทางวิชาการฉบับนี้ปรับปรุงมาจากหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้หลักสูตรที่เป็นไปตามข้อกําหนดในพระราชบัญญัติ การศึกษาแห่งชาติ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี ทั้งในเรื่องของการ จัดการเรียนการสอนและการประกันคุณภาพ โดยรายละเอียดในเล่มประกอบด้วยสาระสําคัญ 8 หมวด คือ ข้อมูลทั่วไป ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการและโครงสร้างของหลักสูตร ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา การพัฒนา คณาจารย์การประกันคุณภาพหลักสูตร และการประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร หลักสูตรฉบับนี้ได้ปรับปรุงแก้ไขตามรายงานผลการศึกษา “คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์สําหรับสถาน ประกอบการกรณีศึกษา บัณฑิตหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน คณะ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา” และข้อสังเกตจากการวิพากษ์หลักสูตรของ ผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อให้หลักสูตรมีความถูกต้อง สมบูรณ์ สอดคล้องกับความต้องการของสังคม คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 ขอขอบคุณผู้ทรงคุณวุฒิในการวิพากษ์หลักสูตร คณาจารย์ นักศึกษา ตลอดจนผู้ใช้บัณฑิต ที่แสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะ ทําให้หลักสูตรที่ปรับปรุงมีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น

หลักสูตรการพัฒนาชุมชน

เป็นหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 เปิดสอนในภาคการศึกษาที่1 ปีการศึกษา 2560 เป็นต้นไป คณะกรรมการประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เห็นสมควรให้เสนอหลักสูตรต่อมหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่1/2559 เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2559 สภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาเห็นชอบหลักสูตรในคราวประชุมครั้งที่ 5/2559 เมื่อวันที่24พฤศจิกายน 2559 สภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา อนุมัติหลักสูตรในคราวประชุมครั้งที่1/2560 เมื่อวันที่27 มกราคม 2560 สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษารับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตร เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2560