หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา

ประวัติความเป็นมา

หลักสูตรการพัฒนาชุมชน

เป็นหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 เปิดสอนในภาคการศึกษาที่1 ปีการศึกษา 2560 เป็นต้นไป คณะกรรมการประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เห็นสมควรให้เสนอหลักสูตรต่อมหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่1/2559 เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2559 สภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาเห็นชอบหลักสูตรในคราวประชุมครั้งที่ 5/2559 เมื่อวันที่24พฤศจิกายน 2559 สภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา อนุมัติหลักสูตรในคราวประชุมครั้งที่1/2560 เมื่อวันที่27 มกราคม 2560 สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษารับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตร เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2560