หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา

ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ

ปรัชญา ความสำคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร

1. ปรัชญา
          มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีองค์ความรู้คู่คุณธรรม นําภูมิปัญญา เพื่อพัฒนาท้องถิ่น และสามารถพึ่งตนเองได้อย่างมีเกียรติศักดิ์ศรีและมั่นคง
 
2. ความสําคัญ
          การพัฒนาชุมชนเป็นเสริมอาชีพที่ให้บริการแก่ชุมชนและสังคม โดยการนําความรู้ทางด้านสังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานด้านการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น เพื่อให้ชุมชนและสังคมเกิดความเข้มแข็งและยั่งยืน ทั้งในระดับบุคคล ครอบครัว ชุมชน และสังคม การพัฒนาชุมชนเป็นการพัฒนาทรัพยากรบุคคลในชุมชนและสภาพแวดล้อมของชุมชนเป็นระบบที่ปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน และมีการเคลื่อนไหวในรูปแบบองค์รวมตลอดเวลาโดยมีเป้าหมายเพื่อการพึ่งพาตนเองได้บนแนวคิดพื้นฐานที่ว่ามนุษย์มีศักยภาพ มีเกียรติศักดิ์ศรีความมั่นคง และความพึงพอใจในชีวิต นักพัฒนาชุมชน เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ และทักษะทางการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น เป็นผู้มีสติปัญญาดี มีทัศนคติที่ดีรู้จักคิด วิเคราะห์ตัดสินใจ และสามารถวางแผนการปฏิบัติงานพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น รู้จักค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง ติดตามความก้าวหน้าทางวิทยาการสมัยใหม่สามารถทําวิจัยและนํางานวิจัยไปปฏิบัติให้เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น มีความรับผิดชอบต่อสังคม เป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม เสียสละ อุทิศตน และเคารพในสิทธิและความเป็นบุคคลของคนอื่น ยึดมั่นในจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพและมีทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพและสังคม การจัดการเรียนการสอนเพื่อผลิตบัณฑิตทางด้านการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น จึงดําเนินการ โดยเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ สนับสนุนและส่งเสริมสร้างบรรยากาศเพื่อการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์มีวิจารณญาณ มีภาวะผู้นํา สามารถศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองอย่างต่อเนื่องและมีความรับผิดชอบในการพัฒนาตนเอง ชุมชน และสังคม
 
3. วัตถุประสงคของหลักสูตร
          3.1 เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรู้คู่ทักษะในการปฏิบัติงาน มีภาวะความเป็นผู้นํา มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ มีคุณธรรมจริยธรรม ดํารงตนอยู่ในหลักความพอเพียง
          3.2 เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถด้านการพัฒนาชุมชน สามารถนําความรู้ด้านวิชาการและทักษะต่าง ๆ ตลอดจนเทคโนโลยีสารสนเทศ ไปบูรณาการใช้ในการพัฒนาท้องถิ่นและพัฒนาอาชีพทางเลือกเพื่อการพึ่งตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ
          3.3 เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีเจตคติที่ดีมีวินัย มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์มีเหตุผล มีความรับผิดชอบ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีสามารถปรับตัวในการทํางานและอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้ดี
          3.4 เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความสามารถนําความรู้ในการวิจัยมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาชุมชนและองค์กรได้อย่างเป็นระบบ