หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา

ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ

ปรัชญา ความสำคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร

1. ปรัชญา
         มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีองค์ความรู้ คู่คุณธรรม เป็นนักจัดการชุมชนในสังคมพหุวัฒนธรรม
2. ความสําคัญของหลักสูตร
         การพัฒนาชุมชนเป็นวิชาชีพที่ให้บริการแก่ชุมชนและสังคม โดยการนําความรู้ทางด้าน สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์มาใช้ในการปฏิบัติงานด้านการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น เพื่อให้ชุมชนและสังคมเกิดความเข็มแข็งและยั่งยืน รวมทั้งบูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่ สากล การพัฒนาชุมชนเป็นการพัฒนาทรัพยากรบุคคลในชุมชนและสภาพแวดล้อมของ ชุมชน เป็นระบบที่ปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน และมีการเคลื่อนไหวในรูปแบบองค์รวม ตลอดเวลา โดยมีเป้าหมายเพื่อการพึ่งพาตนเองได้บนแนวคิดพื้นฐานที่ว่า มนุษย์มีศักยภาพ มีเกียรติ ศักดิ์ศรีความมั่นคง และความพึงพอใจในชีวิต นักพัฒนาชุมชนเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และทักษะทางการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น เป็นผู้มีสติปัญญาดี มีทัศนคติที่ดี รู้จักคิด วิเคราะห์ ตัดสินใจ และสามารถวางแผนการปฏิบัติงานพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น รู้จัก ค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง ติดตามความก้าวหน้าทางวิทยาการสมัยใหม่ สามารถทําวิจัย และนํางานวิจัยไปปฏิบัติให้เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น มีความรับผิดชอบต่อสังคม เป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม เสียสละ อุทิศตน และเคารพในสิทธิและความเป็น บุคคลของคนอื่น ยึดมั่นในจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ และมีทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพและสังคม การจัดการเรียนการสอนเพื่อผลิตบัณฑิตทางด้านการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น จึงดําเนินการ โดยเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้สนับสนุนและส่งเสริมสร้างบรรยากาศเพื่อการพัฒนา ความคิดสร้างสรรค์ มีวิจารณญาณ มีภาวะผู้นํา สามารถศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองอย่าง ต่อเนื่อง และมีความรับผิดชอบในการพัฒนาตนเองและชุมชน ภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรม
 
3. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
          3.1 เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรู้คู่ทักษะในการปฏิบัติงาน มีภาวะความเป็นผู้นํา มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ มีคุณธรรมจริยธรรม ดํารงตนอยู่ในหลักความพอเพียง

          3.2 เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถด้านการพัฒนาชุมชน สามารถนํา ความรู้ด้านวิชาการและทักษะต่าง ๆ

ตลอดจนเทคโนโลยีสารสนเทศไปบูรณาการใช้ในการพัฒนาท้องถิ่นและพัฒนาอาชีพทางเลือกเพื่อการ พึ่งตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ

          3.3 เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีเจตคติที่ดี มีวินัย มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีเหตุผล มีความรับผิดชอบ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีสามารถปรับตัว

ในการทํางานและอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้ดีภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรม

           3.4 เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีองค์ความรู้และบูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่น สามารถเป็น นักจัดการชุมชนได้ 

           3.5 เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความสามารถนําความรู้ในการวิจัยมาประยุกต์ใช้ในการ พัฒนาชุมชนและองค์กรได้อย่างเป็นระบบ