หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

1. เจ้าหน้าที่บริหารงานท ั่วไปในหน่วยงานราชการและเอกชน
2. เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
3. นักพัฒนาชุมชนในหน่วยงานราชการและเอกชน
4. นักพัฒนาในหน่วยงานองค์กรพัฒนาเอกชน (Non Government Organization: NGO)
5. เจ้าหน้าทปฏี่ ิบัติงานวิจัยภาคสนาม