หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

1.นักบริหารงานทั่วไปในหน่วยงานของรัฐและเอกชน

2. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

3. นักพัฒนาชุมชนในหน่วยงานราชการและเอกชน

4. นักพัฒนาชุมชนในหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

5. นักพัฒนาในหน่วยงานองค์กรพัฒนาเอกชน

6. นักวิจัยหรือเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานวิจัยภาคสนาม

7. ผู้ประกอบการทางสังคม