หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา

การแสดงยอเก็ตปาฮังของนักศึกษาหลักสูตรการพัฒนาชุมชนในงาน มรย.วิชาการ 16สิงหาคม 2561

ในงาน มรย. วิชาการ 2561เปิดโลกนวัตกรรมเพื่อพัฒนาท้องถิ่นชายแดนใต้ นักศึกษาหลักสูตรการพัฒนาชุมชน ได้ทำการแสดงยอเก็ตปาฮังในวันที่ 16 สิงหาคม 2561 เพื่อส่งเสริม ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ของ จังหวัดชายแดนภาคใต้

แกลเลอรี่