หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา

งาน มรย. วิชาการ 15 สิงหาคม 2561

บูด การขายของหลักสูตรการพัฒนาชุมชน หลากหลายสินค้าที่เป็นของชุมชน 

แกลเลอรี่