หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา

โครงการกวนอาซูรอ 2561

โครงการอาซูรอสัมพันธ์ ปี2561 ของหลักสูตรการพัฒนาชุมชน ทุชั้นปี ได้ทำกิจกรรมกวนอาซูรอ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนวัฒนธรรมของจังหวัดชายแดนภาคใต้ สร้างความสามัคคี ในหมู่คณะ ให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในสังคมจังหวัดชายแดนภาคใต้ และสร้างความสันติสุขในพื้นที่ด้วย

แกลเลอรี่