หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา

ทีมวิจัยโกปี๊(กาแฟโบราณ) 6 ธ.ค. 2561

วันที่6ธันวาคม 2561 ทีมวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนากลุ่มผู้ผลิตโกปี๊(กาแฟโบราณ) อำเภอเบตง จังหวัดยะลา นำโดย ดร.ปรีดี โชติช่วง กรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาและที่ปรึกษาโครงการวิจัย จัดกิจกรรมถอดบทเรียนจากงานวิจัยและพัฒนากลุ่มผู้ผลิตโกปี๊เบตง ชุมชนกาแปะกอตอใน ณ ห้องประชุมโรงเรียนเทศบาล 2 บ้านกาแป๊ะกอตอ โดยมีสมาชิกกลุ่มแม่บ้านเข้าร่วมถอดบทเรียนและแสดงความคิดเห็นในการพัฒนากลุ่ม รวมทั้งความต้องการต่างๆที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์และงานวิจัยในอนาคตที่จะเข้าสู่ชุมชน

แกลเลอรี่