หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา

การประกวดการออกแบบตราสัญลักษณ์ (LOGO) ประจำหลักสูตรการพัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาตร์ 2562

12 กุมภาพันธ์ 2562 ผศ. ดร. สมบัติ โยธาทิตย์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา มอบรางวัลเกียรติบัตรให้กับนักศึกษาที่ชนะการประกวดการออกแบบตราสัญลักษณ์ (LOGO) ประจำหลักสูตรการพัฒนาชุมชนคณะมนุษญศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยมีรายละเอียดดังนี้

รางวัลชนะเลิศได้แก่ นายเสรี ลัสมาน นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ได้รับเงินรางวัลจำนวน 3,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

รางวัลชมเชย จำนวน 2 รางวัล ได้แก่ 

1. นางสาวฟาตีเมาะ มูสอ นักศึกษาสาขาวิชาการออกแบบศิลปกรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้รับเงินรางวัล จำนวน 1,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

2. นางสาวสูไฮลา เจ๊ะแว นักศึกษาสาขาวิชาการออกแบบศิลปกรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้รับเงินรางวัล จำนวน 1,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร 

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาทุกคน

แกลเลอรี่