หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา

โครงการอบรมผู้สูงอายุ รุ่นที่ 6 13 กุมภาพันธ์ 2562

13 กุมภาพันธ์ 2562 อาจารย์อภิชิต อนุบุตร อาจารย์สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้เป็นวิทยากรอาสาเพื่อสอนผู้สูงอายุตามหลักสูตรโรงเรียนมีสุขผู้สูงวัย เทศบาลตำบลท่าสาปรุ่นที่ 6 ในหมวดวิชาวัฒนธรรมและภูมิปัญญา เรื่องการสืบทอดวัฒธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

แกลเลอรี่