หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการพัฒนาชุมชน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา

ประกาศรางวัลผลิตภัณฑ์น้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น 27 กุมภาพันธ์ 2562

ขอขอบคุณต้นสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาและหน่วยงานพัฒนาชุมชนเมืองจังหวัดยะลาที่ให้การสนับสนุนมาโดยตลอดรางวัลนี้คือความสำเร็จของทุกท่านที่เกี่ยวข้องขอขอบคุณเป็นอย่างสูงครับ

แกลเลอรี่