หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา

นักศึกษาสาขาวิชาการพัฒนาชุมชนชั้นปีที่ 4 นำเสนอผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชน วันเสาร์ที่ 23 มีนาคม 2562

แกลเลอรี่