หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา

ทีมคณะวิจัยโกปี๊เบตงนำโดย ดร.ปรีดี โชติช่วงทีปรึกษาโครงการวิจัย 27 กุมภาพันธ์ 2562

27 กุมภาพันธ์ 2562 ทีมคณะวิจัยโกปี๊เบตง นำโดย ดร.ปรีดี โชติช่วงที่ปรึกษาโครงการวิจัยให้คำแนะนำกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรผู้ผลิตโกปี๊วังเก่าและผู้บริหารโรงเรียนเทศบาล 2 บ้านกาแป๊ะกอตอเรื่องกระบวนการมีส่วนร่วม ซึ่งเป็นเครื่องมือหนึ่งในกระบวนการสนับสนุนประชาธิปไตยเพื่อเป็นการต่อยอดการพัฒนากลุ่มและสถาบัน รวมถึงความร่วมมือกับชุมชนต่อไปและได้ติดตามการปลูกกาแฟ ณ สวนกาแฟโรงเรียนเทศบาล 2 บ้านกาแป๊ะกอตอ

แกลเลอรี่