หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา

โครงการส่งเสริมนันทนาการแก่เด็กตาดีกาอิสลามียะห์บ้านกาบู ตำบลกายูบอเกาะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา 2 มีนาคม 2562

2มีนาคม 2562 นักศึกษาสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน ชั้นปีที่ 2 จัดโครงการส่งเสริมนันทนาการแก่เด็กตาดีกาอิสลามียะห์บ้านกาบู ตำบลกายูบอเกาะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนกล้าแสดงออกในทางที่เหมาะสมใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ รวมทั้งให้ความรู้เกี่ยวกับการดำรงชีวิตตามหลักวิถีมุสลิม ทั้งนี้ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมความรักความสามัคคี การเรียนรู้ในการอยู่ร่วมกันกับผู้อื่นและหลักคำสอน สำคัญทางศาสนาที่ใช้ในชีวิตประจำวันอีกด้วย รวมทั้งเป็นการฝึกการจัดกิจกรรมนันทนาการให้เหมาะสมกับพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้

แกลเลอรี่