หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) 21 มีนาคม 2562

ประมวลภาพบรรยากาศพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) โครงการพัฒนานักศึกษากิจกรรมพัฒนาอาชีพทางเลือกมุ่งสู่การเป็นผู้ประกอบการระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลากับวิทยาลัยอาชีวศึกษายะลา จัดโดยสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา วันที่ 21 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุมสภา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

แกลเลอรี่