หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา

จัดกิจกรรมประเมินผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางพัฒนาชุมชน 2562

19 มีนาคม 2562 สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน จัดกิจกรรมประเมินผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชน ณ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาชุมชน อ.ละงู จ.สตูล โดยมีนายธานี หะยีมะสาและ นายอำเภอละงู กล่าวให้โอวาทและแนวทางแก่นักศึกษาที่ได้มีการฝึกประสบการณ์ตลอดระยะเวลา 3 เดือน เพื่อเป็นว่าที่บัณฑิตและนักพัฒนาในอนาคต ทั้งนี้ ได้มีผู้นำชุมชนรวมถึงประชาชนชาวอำเภอละงูเดินทางมาส่งนักศึกษา ซึ่งเป็นความผูกพันและความประทับใจจากการลงพื้นที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชนของนักศึกษาที่ผ่านมา