หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา

โครงการบริการวิชาการที่ตำบลทรายขาว อำเภอโคกโพธ์ จังหวัดปัตตานี 28 เมษายน 2562

28 เมษายน 2562 ในยุคปัจจุบันทักษะอย่างหนึ่งของนักพัฒนาที่ควรมีคือ ทักษะการเป็นวิทยากรกระบวนการ ซึ่งแน่นอนการเป็นวิทยากรกระบวนการนั้นมีบทบาทหน้าที่แตกต่างจากความหมายเดิมของค่ำว่า วิทยากร สิ่งสำคัญคือ การมีหน้าที่สร้างกระตุ้นองค์ความรู้ให้ผู้เข้าร่วมอบรม รวมถึงเป็นผู้รับฟังและให้คำปรึกษาในฐานะโค้ช ซึ่งใช่แค่ผู้ให้ความรู้เพียงอย่างเดียว

แกลเลอรี่