หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา

โครงการพัฒนาอาชีพทางเลือกมุ่งสู่การเป็นผู้ประกอบการ 29 เมษายน 2562

สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน จัดกิจกรรมพัฒนาอาชีพทางเลือกมุ่งสู่การเป็นผู้ประกอบการโดยเป็นหนึ่งในกิจกรรมความร่วมมือข้อตกลงระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาและวิทยาลัยอาชีวะศึกษายะลาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษามีทักษะในการประกอบอาชีพทางเลือกอื่นๆรวมทั้งการเตรียมความพร้อมในการทำงานและเข้าไปดำรงชีวิตอยู่ในสังคมให้มีศักยภาพทั้งนี้ได้รับเกียรติจากนายอิสมัน อิสสะมะแอ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวะศึกษายะลาและคณาจารย์จากวิทยาลัยอาชีวะศึกษายะลาได้แนะนำแนวทางการเรียนการสอนหลักสูตรระยะสั้น

แกลเลอรี่