หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา

โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนของประชาชนในท้องถิ่น 2 พฤษภาคม 2562

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา และคณะต่างๆได้เข้าร่วมกันดำเนินโครงการปรับฐานความคิดครัวเรือนเป้าหมายและการจัดทำบัญชีครัวเรือน ตามโครงการบูราการพันธกิจสัมพันธิ์เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนของประชาชนในท้องถิ่น

แกลเลอรี่