หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา

รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิเข้าฝึกอบรมการทำ “ไข่มุกโกปี๊” (ไข่มุกกาแฟโบราณ) วันเสาร์ ที่ 3 สิงหาคม 2562

ประกาศ!!!!
รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิเข้าฝึกอบรมการทำ “ไข่มุกโกปี๊” (ไข่มุกกาแฟโบราณ) วันเสาร์ ที่ 3 สิงหาคม 2562 
หมายเหตุ
1.ขอให้นักศึกษาที่มีรายชื่อข้างต้น เข้าร่วมกิจกรรมเวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องหลักสูตรการพัฒนาชุมชน
2.ให้นักศึกษาแต่งกายชุดกิจกรรม
3.หากนักศึกษามีผ้ากันเปื้อน ให้นำมาเพื่อใช้ฝึกอบรมปฏิบัติการด้วย
4.ตรวจสอบรายชื่อให้ถูกต้อง เพื่อทางหลักสูตรจะได้ออกเกียรติบัตรให้สำหรับผู้อบรมครบหลักสูตร หากไม่ถูกต้องให้แจ้ง อาจารย์นินุสรา มินทราศักดิ์ ทันที

แกลเลอรี่