หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา

ร่วมขับเคลื่อนกิจกรรมเยาวชนรุ่นใหม่ ใส่ใจเคารพสิทธิจังหวัดชายแดนใต้วันที่ 24 กค.62

อาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน ร่วมขับเคลื่อนกิจกรรมเยาวชนรุ่นใหม่ ใส่ใจเคารพสิทธิจังหวัดชายแดนใต้.......
.....วันที่ 24 กค.62 อาจารย์นินุสรา มินทราศักดิ์ พร้อมด้วย นางสาวสุฮัยนี หะยีสาอุ นักศึกษาสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน ร่วมขับเคลื่อนกิจกรรมเยาวชนรุ่นใหม่ใส่ใจเคารพสิทธิ ณ โรงเรียนมุสลิมศึกษา ตำบลพร่อน อำเภอเมือง จังหวัดยะลา โดยกิจกรรมครั้งนี้ เป็นกิจกรรมต่อเนื่องเพื่อขยายผลโครงการเยาวชนรุ่นใหม่ใส่ใจเคารพสิทธิ ซึ่งได้รับงบประมาณจากกระทรวงยุติธรรม รวมทั้งเป็นความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลากับกรมคุ้มครองสิทธิอีกด้วย

แกลเลอรี่