หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา

กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “การใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อการประเมินผลวันที่ 14-15 สิงหาคม 2562

วันที่ 14-15 สิงหาคม 2562 สาขาวิชาการพัฒนาชุมชนจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “การใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อการประเมินผล” ณ อาคาร 25 - 405 โดยได้รับเกียรติจากวิทยากร คือ 1 นายเซาพี แคและ นักวิชาการอุดมศึกษา และ 2 นายนพพร ไชยรี นักวิชาการศึกษา จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในการจัดกิจกรรมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาเรียนรู้และสามารถนำความรู้ด้านดิจิทัลมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในการเรียนการสอนและการการประกอบอาชีพในอานาคตจริง ทั้งนี้มีนักศึกษารายวิชาวิทยากรกระบวนการ จำนวน 109 คน เข้าร่วมกิจกรรม

แกลเลอรี่