หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา

การเรียนการสอนออนไลน์ ปี63

หลักสูตรการพัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เตรียมความพร้อมด้านสื่อการเรียนการสอนออนไลน์เพื่อรองรับรายวิชาที่เปิดสอนในภาคการศึกษาที่ 1/2563 ด้วยการติดตั้งชุดเครื่องเสียงพร้อม ไมโครโฟน กล้องบันทึกภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหวและจัดเตรียมระบบไฟ เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ภายในหลักสูตรฯ เกิดประสิทธิภาพสูงสุดและเป็นการเตรียมความพร้อมให้หลักสูตรฯ สามารถขับเคลื่อนศักยภาพของอาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษาอย่างเต็มกำลังความสามารถในการเป็น"มหาวิทยาลัยคลังปัญญาชายแดนใต้" ต่อไป

แกลเลอรี่