หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา

มอบถุงยังชีพให้กับประชาชนที่เดือดร้อนในช่วงโควิค19 ปี63

มอบถุงยังชีพให้กับประชาชนที่เดือดร้อน โดยผ่าน อสม ณ อบต ท่าเรือ อ โคกโพธิ์ ปัตตานี ขอบคุณนายก อับดุลเราะมาน เจะมะ อย่างสูง.

แกลเลอรี่