หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเรียนเสริมอาชีพหลักสูตรอาชีพระยะสั้น (ฉบับใหม่)ปี63

ด้วยกองพัฒนานักศึกษา ดำเนินการจัดทำประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเรียนเสริมอาชีพหลักสูตรอาชีพระยะสั้น (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) เพื่อเป็นแนวทางให้นักศึกษาปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อกำหนด  โดยนักศึกษาสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ตามไฟล์ที่แนบ

แกลเลอรี่