หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการพัฒนาชุมชน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา

งานประชุมวิชาการการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นและสังคมระดับชาติ(CSD สัมพันธ์) ระดับชาติครั้งที่ 18 พลังสังคมกับการพัฒนาที่ยั่งยืน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ระหว่างวันที่ 27-30 มกราคม 2562