หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการพัฒนาชุมชน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา

ประชุมประชาคมระดับจังหวัด เพื่อรับทราบสภาพปัญหาความต้องการสู่การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่่ปี 2561 -25564 องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี

อาจารย์ศรีประไพ อุดมละมุล ประธานหลักสูตรวิชาการพัฒนาชุมชน อาจารย์ซุลฟีกอร์  มาโซ ผู้นำนวยการสำนักคณะบดี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และ อาจารย์อานนท์  มุสิกวัณล์ เป็นวิทยากรการประชาคมระดับจังหวัด เพื่อจัดแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ 2559 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี 

แกลเลอรี่