หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการพัฒนาชุมชน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา

หลักสูตร

 
                                                                 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (4 ปี)
                                                                      สาขาวิชานวัตกรรมการพัฒนาชุมชน
                                                                 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา : มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
                                                                      หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. ชื่อหลักสูตร
                  รหัสหลักสูตร : 25501571103126
                  ภาษาไทย : ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการพัฒนาชุมชน
                  ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Arts Program in Community Development Innovation
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
                  ภาษาไทย ชื่อเต็ม : ศิลปศาสตรบัณฑิต (นวัตกรรมการพัฒนาชุมชน)
                  ชื่อย่อ : ศศ.บ. (นวัตกรรมการพัฒนาชุมชน)
                  ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม : Bachelor of Arts (Community Development Innovation)
                  ชื่อย่อ : B.A. (Community Development Innovation)

 

ไฟล์แนบ

ดาวน์โหลด