หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา

โครงสร้างหลักสูตร

3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร
         หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน มีหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 125 หน่วยกิต

         โดยมีสัดส่วน หน่วยกิตแต่ละหมวดวิชา  และแต่ละกลุ่มวิชาดังนี้
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
        1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
        1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
        1.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
        1.4 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
2. หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 89 หน่วยกิต
        2.1 กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน 84 หน่วยกิต
        2.2 กลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 5 หน่วยกิต
3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

ไฟล์แนบ

ดาวน์โหลด