หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการพัฒนาชุมชน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา

โครงสร้างหลักสูตร

3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร
         หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการพัฒนาชุมชน มีหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 121 หน่วยกิต

         โดยมีสัดส่วน หน่วยกิตแต่ละหมวดวิชา  และแต่ละกลุ่มวิชาดังนี้
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
        1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต
        1.2 กลุ่มวิชาวิถีแห่งชีวิต ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
        1.3 กลุ่มวิชาพลเมืองโลก ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
        1.4 กลุ่มวิชาอัตลักษณ์ของคณะ ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต
2. หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 85 หน่วยกิต
        2.1 กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน 78 หน่วยกิต
        2.2 กลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 7 หน่วยกิต
3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

4. ข้อมูลแผนการศึกษา 

   ปีที่ 1 ภาคการศึกษา ที่ 1 

        หมวดวิชาทั้วไป                    6  หน่วยกิจ

        หนวดวิชาเฉพาะ                   12 หน่วยกิจ

                                                รวม 18 หน่วยกิจ

 ปีที่ 1 ภาคการศึกษา ที่ 2 

        หมวดวิชาทั้วไป                    6  หน่วยกิจ

        หนวดวิชาเฉพาะ                   12 หน่วยกิจ

                                                รวม 18 หน่วยกิจ

   ปีที่ 2 ภาคการศึกษา ที่ 1 

        หมวดวิชาทั้วไป                    6  หน่วยกิจ

        หนวดวิชาเฉพาะ                   12 หน่วยกิจ

                                                รวม 18 หน่วยกิจ

 ปีที่ 2 ภาคการศึกษา ที่ 2 

        หมวดวิชาทั้วไป                    6  หน่วยกิจ

        หนวดวิชาเฉพาะ                   12 หน่วยกิจ

                                                รวม 18 หน่วยกิจ

   ปีที่ 3 ภาคการศึกษา ที่ 1 

        หมวดวิชาทั้วไป                    6  หน่วยกิจ

        หนวดวิชาเฉพาะ                   12 หน่วยกิจ

                                                รวม 18 หน่วยกิจ

 ปีที่ 3 ภาคการศึกษา ที่ 3

        หนวดวิชาเฉพาะ                     12  หน่วยกิจ

        หนวดวิชาเลือกเสรี                   6 หน่วยกิจ

                                                รวม 18 หน่วยกิจ

 ปีที่ 4 ภาคการศึกษา ที่ 1 

      หนวดวิชาเฉพาะ                       7 หน่วยกิจ

                                                รวม 7 หน่วยกิจ

 ปีที่ 4 ภาคการศึกษา ที่ 3

        หนวดวิชาเฉพาะ                   6 หน่วยกิจ

                                                รวม 6 หน่วยกิจ

ปล. สามารถดาวโหลดข้อมูลชื่อวิชา ข้อมูลหน่วยกิต และแผนการศึกษา ได้ไฟล์แนบ  

ไฟล์แนบ

ดาวน์โหลด