หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการพัฒนาชุมชน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา

จำนวนหน่วยกิต/รูปแบบหลักสูตร

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 121 หน่วยกิต

รูปแบบของหลักสูตร
      รูปแบบ
               หลักสูตรระดับปริญญาตรี4 ปี
     ประเภทของหลักสูตร
              หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ
     ภาษาที่ใช้
            จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาไทย
     การรับเข้าศึกษา
           รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างประเทศที่สามารถสื่อสารภาษาไทยได้
     ความร่วมมือกับสถาบันอื่น
           เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
     การให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา
          ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว

ไฟล์แนบ

ดาวน์โหลด