หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา

กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน ปีการศึกษา 2563 เสวนาหัวข้อ Community Development in Social Disruption การพัฒนาชุมชนในกระแสเปลี่ยนแปลงทางสังคม

เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2563 สาขาวิชาการพัฒนาชุมชนได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน ปีการศึกษา 2563 เสวนาหัวข้อ Community Development in Social Disruption การพัฒนาชุมชนในกระแสเปลี่ยนแปลงทางสังคม โดยมีวิทยากรร่วมเสวนาเป็นรุ่นพี่ พัฒนาชุมชนร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
นายมูฮัมมัดอินวา สาเมาะ เจ้าหน้าที่ปฎิบัติงาน อวจ.Gistda และ ทำงานด้านภาคประชาสังคม YICE ศูนย์บูรณาการคนหนุ่มสาวเพื่อชุมชน
อาจารย์คอยรูลอานวารี จิ อาจารย์ สังกัดกองบริการม.ราชภัฏยะลา
นายฮาฟิซ สะมาแอ นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ อบต.ตะโละแมะนา
นายบูรฮัน วาหะ เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการสวนผักคนเมือง มูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืน(ประเทศไทย)
โดยมี อ.ดร.ยุทธนา กาเด็ม เป็นผู้ดำเนินการเสวนา

แกลเลอรี่