หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา

ช่วยเหลือนักศึกษาที่ประสบอุบัติเหตุเสียชีวิต63

สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน ขอขอบคุณ ผศ.สุพร สุนทรนนท์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ฯ, อ.สวพร จันทรสกุล รองคณบดีฝ่ายบริหารฯ , อ.วรากร แซ่พุ่น รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาฯ , สำนักงานคณะมนุษยศาสตร์ฯ , คณาจารย์สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน, คณะกรรมการสโมสรนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ฯ,และ นักศึกษาสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน ทุกท่านที่ร่วมช่วยเหลือทำบุญ นางสาวอารีณา ยะสะแต ที่ประสบอุบัติเหตุเสียชีวิต ขอให้สิ่งดีๆตอบแทนสำหรับน้ำใจจากทุกท่านในครั้งนี้นะคะ

แกลเลอรี่