หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา

การลงทะเบียนเรียนของนักศึกษาภาคปกติและภาคก.ศ.บ.ป