หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา

งานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนแบบเบ็ดเสร็จและแม่นยำจังหวัดยะลา "

วันนี้ (7/10/64) อาจารย์ ดร.ยุทธนา กาเด็ม หัวหน้ากิจกรรมค้นหาและสอบทานข้อมูลคนจน ภายใต้โครงการวิจัย "งานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนแบบเบ็ดเสร็จและแม่นยำจังหวัดยะลา " โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกสรี ลัดเลีย รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นหัวหน้าโครงการวิจัยฯ ซึ่งได้รับงบประมาณสนับสนุนการวิจัยจากหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพัตรา รุ่งรัตน์ ประธานหลักสูตรการพัฒนาชุมชน อาจารย์ซูลฟีกอร์ มาโซ อาจารย์กมลวรรณ ชนะกุลและนางสาวนูรีดา มะแซ เจ้าหน้าที่หลักสูตรฯ เข้าพบท่านนิรันดร์ สุนทรศิริ ปลัดอาวุโสอำเภอรามัน จังหวัดยะลา เพื่อนำเสนอทิศทางการดำเนินโครงการวิจัยฯ โดยเลือกพื้นที่อำเภอนำร่อง คือ อำเภอบันนังสตาและอำเภอรามัน จังหวัดยะลา เป็นพื้นที่เป้าหมายจากข้อมูลการชี้เป้าพื้นที่ครัวเรือนยากจนข้อมูลจาก TPMAP การดำเนินโครงการวิจัยฯ ครั้งนี้เป็นการค้นหาและสอบทานคนจนกลุ่มเป้าหมายที่กระจายอยู่ในพื้นที่จังหวัดยะลาอย่างแม่นยำ วิเคราะห์สาเหตุความยากจนของกลุ่มเป้าหมาย พัฒนาโมเดลและรูปแบบการแก้ไขปัญหาความยากจนแบบเบ็ดเสร็จและแม่นยำจังหวัดยะลา รวมทั้งจัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบายการแก้ปัญหาความยากจนแบบเบ็ดเสร็จและแม่นยำจังหวัดยะลา พร้อมทั้งนี้ได้รับเกียรติจากคุณประพันธ์ ทองสีดำ พัฒนาการอำเภอรามัน
คุณกิตติ ชอบอารมณ์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ คุณสุกัญญา สุขสุพันธุ์ ที่ปรึกษา
โครงการฯ และตัวแทนบัณฑิตอาสาฯ เข้าร่วมให้ข้อมูลและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้วย

แกลเลอรี่