หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา

จัดเสวนาออนไลน์การเตรียมความพร้อมก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชน ปีการศึกษา 2554 หัวข้อ “สร้างสรรค์ศาสตร์พัฒนาชุมชนสู่นวัตกรรมวิถีถัดไป NEXT NORMAL”

พช.มรย.จัดเสวนาออนไลน์ “สร้างสรรค์ศาสตร์พัฒนาชุมชนสู่นวัตกรรมวิถีถัดไป NEXT NORMAL”
วันนี้ (28/10/64) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
จัดเสวนาออนไลน์การเตรียมความพร้อมก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชน ปีการศึกษา 2554 หัวข้อ “สร้างสรรค์ศาสตร์พัฒนาชุมชนสู่นวัตกรรมวิถีถัดไป NEXT NORMAL” โดยได้รับเกียรติจากคุณดวงรักษ์ เลิศมั่งมี ผู้อำนวยการมูลนิธิวายไอวาย (why i why Foundation) และคุณฮาริส มาศชาย ผู้อำนวยการศูนย์สร้างสรรค์สื่อเด็กเยาวชนและครอบครัว (องค์กรสาธารณประโยชน์) การจัดเสวนาออนไลน์ฯ วันนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมของนักศึกษาก่อนการลงพื้นที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และเพื่อให้นักศึกษาเกิดความเข้าใจในกระบวนการสร้างสรรค์นวัตกรรมด้านการพัฒนาชุมชน โดยสามารถนำองค์ความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในการพัฒนาชุมชนต่อไป นอกจากนี้ยังเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างวิทยากรและอาจารย์ในหลักสูตรฯในการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ให้สามารถคิดค้นนวัตกรรมด้านการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นในการต่อยอดและเพิ่มมูลค่ายกระดับอัตลักษณ์ขององค์กร ชุมชนและสังคมให้สามารถพัฒนาควบคู่กับการเปลี่ยนแปลงของยุคสมัย ทั้งนี้สามารถสร้างการปรับตัวให้สอดคล้องกับวิถีถัดไป หรือ NEXT NORMAL ได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

แกลเลอรี่