หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา

การพัฒนาผ้าท้องถิ่นที่มีผลต่อการเลี้ยงนกเขาชวาในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้”

บอกเลยว่า “ต๊าชชชช มาก” สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพัตรา รุ่งรัตน์ ประธานหลักสูตรการพัฒนาชุมชน อาจารย์ซุลฟีกอร์ มาโซ และอาจารย์ ดร.ยุทธนา กาเด็ม ที่ได้รับการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการเรื่อง “การพัฒนาผ้าท้องถิ่นที่มีผลต่อการเลี้ยงนกเขาชวาในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้” (The Development of Local Fabrics Affecting the Farming of Zebra Doves in Three Southern Border Provinces) ในวารสาร TCI กลุ่ม1
***เราจะพัฒนาศาสตร์"ด้านการพัฒนาชุมชน"สู่"นวัตกรรมการพัฒนาชุมชน" ภายใต้การบูรณาการหลากหลายสาขาวิชามาร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งในการนำนวัตกรรมร่วมสมัยขับเคลื่อนงานด้านการพัฒนาชุมชนควบคู่กับการพัฒนาองค์ความรู้แบบไม่สิ้นสุด...เพราะโลกอนาคตมันท้าทายมาร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งของพวกเรา***

แกลเลอรี่