หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา

โครงการวิจัยเรื่อง การแสดงออกและการสื่อสารที่แสดงความเกลียดชังและการอยู่ร่วมกันในความแตกต่างจากมุมมองของประชาชน ระหว่างวันที่ 20-21 พฤศจิกายน 2564 ณ. โรงแรมโนโวเทล

อาจารย์ ดร.ตายูดิน อุสมาน อาจารย์หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน ได้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการนำเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล โครงการวิจัยเรื่อง การแสดงออกและการสื่อสารที่แสดงความเกลียดชังและการอยู่ร่วมกันในความแตกต่างจากมุมมองของประชาชน ระหว่างวันที่ 20-21 พฤศจิกายน 2564 ณ. โรงแรมโนโวเทล สุขุมวิท 20 กทม จัดโดยโครงการ together มีมหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานี

แกลเลอรี่