หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการพัฒนาชุมชน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา

โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบล แบบบูรณาการ ( มหาวิทยาลัยส่วนตำบล สร้างรากแก้วแห่งประเทศ)

ทีมงาน พัฒนาผลิตภัณฑ์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ร่วมเป็นวิทยากรอบรมโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบล แบบบูรณาการ ( มหาวิทยาลัยส่วนตำบล สร้างรากแก้วแห่งประเทศ) ภายใต้โครงการย่อยคือ โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยการส่งเสริมทักษะ และความรู้ด้านสุขภาพ (Heelth Literacy) จิตสำนึกและความรู้ด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Literacy) ด้วยเครือข่ายโรงเรียนและชุมชนเรื่อง "สมุนไพรส่งเสริมสุขภาวะในชุมชน " จากสมุนไพรภายในชุมชนจำนวน 29 ชุมชนเพื่อนำมาทำผลิตภัณฑ์ สบู่เหลว แชมพูสระผม สเปรย์ไล่ยุง โลชั่นกันยุง ระหว่างวันที่ 9-10 ธันวาคม 2564 ณ.อาคารประกอบ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

แกลเลอรี่