หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการพัฒนาชุมชน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา

นักศึกษาผู้สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยดีเด่น ประเภทเดี่ยว นายตัรมีซี อนันต์สัย นักศึกษาชั้นปีที่ 4 65

หลักสูตรการพัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ขอแสดงความยินดีกับ 2 รางวัลแห่งปี เนื่องในวันราชภัฏ ปี 2565 ประกอบด้วยรางวัลนักวิจัยดีเด่นรุ่นใหม่ อาจารย์ ดร.ยุทธนา กาเด็มและรางวัลบุคคลดีเด่น ประเภทนักศึกษาผู้สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยดีเด่น ประเภทเดี่ยว นายตัรมีซี อนันต์สัย นักศึกษาชั้นปีที่ 4

แกลเลอรี่